Ποτέ ξανά κίτρινα δόντια

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Δυναστεία τού Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Α΄ ο Μέγας 324-337
Κωνσταντίνος Β΄, Κωνστάντιος, και Κώνστας 337-340
Κωνστάντιος 340-361
Ιουλιανός ο Παραβάτης 361-363
Ιοβιάνος 363-364
Ουαλεντινιανός Α΄και Ουάλης 364-375
Ουάλης, Γρατιανός και Ουαλεντινιανός Β' 375-378
Δυναστεία τού Θεοδόσιου
Θεοοδόσιος Α΄ ο Μέγας 378-395
Αρκάδιος 395-408
Θεοοδόσιος Β΄ 408-450
Μαρκιανός 450-474
Δυναστεία τού Λέοντος
Λέων Α' ο Θραξ 457-474
Λέων Β' 474
Ζήνων ο Ίσαυρος 474-491
Αναστάσιος Α΄ 491-518
Δυναστεία τού Ιουστινιανού
Ιουστίνος Α΄ 518-527
Ιουστινιανός Α΄ 527-565
Ιουστίνος Β΄ 565-578
Τιβέριος Β΄ 578-582
Μαυρίκιος 582-602
Φωκάς Α' 602-610
Δυναστεία τού Ηράκλειου
Ηράκλειος ο Καππαδόκης 610-641
Κωνσταντίνος Γ΄ και Ηράκλωνας 641
Κώνστας Β΄ 641-668
Κωνσταντίνος Δ΄ ο Πωγωνάτος 668-685
Ιουστινιανός Β΄ (πρώτη Βασιλεία) 685-695
Λεόντιος Α' 695-698
Τιβέριος Γ΄ 698-705
Ιουστινιανός Β΄ (δεύτερη Βασιλεία ) 705-711
Εκτός Δυναστείας
Βαρδάνης Φιλιππικός 711-713
Αναστάσιος Β΄ 713-716
Θεοοδόσιος Γ΄ 716-717
Δυναστεία τών Ίσαυρων
Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος 717-741
Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος 741-775
Λέων Δ' ο Χάζαρος 775-780
Κωνσταντίνος ΣΤ΄ 780-797
Ειρήνη 797-802
Εκτός Δυναστείας
Νικηφόρος Α΄ ο Λογοθέτης 802-811
Σταυράκιος 811
Μιχαήλ Α΄ 811-813
Λέων Ε' ο Αρμένιος 813-820
Φρυγική Δυναστεία
Μιχαήλ Β΄ 820-829
Θεόφιλος ο Δίκαιος 829-842
Μιχαήλ Γ΄ 842-867
Μακεδονική Δυναστεία
Βασίλειος Α' 867-886
Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός και Αλέξανδρος 886-912
Αλέξανδρος 913
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος 913-959
Ρωμανός Α΄ ο Λεκαπήνος 919-944
Κωνσταντίνος Η΄ 924
Ρωμανός Β΄ 959-963
Νικηφόρος Β΄ Φωκάς 963-969
Ιωάννης Α΄ Τσιμισκής 969-976
Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος 976-1025
Κωνσταντίνος Η΄ 1025-1028
Ρωμανός Γ΄ Αργυρός 1028-1034
Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών 1034-1041
Μιχαήλ Ε΄ ο Καλαφάτης 1041-1042
Ζωή και Θεοδώρα 1042
Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος 1042-1055
Θεοδώρα 1055-1056
Μιχαήλ ΣΤ΄ ο Στρατιωτικός 1056-1057
Πρό Κομνηνών Αυτοκράτορες
Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός 1057-1059
Κωνσταντίνος Ι΄ ο Δούκας 1059-1067
Ρωμανός Δ΄ Διογένης 1067-1071
Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας 1071-1078
Νικηφόρος Γ΄ ο Βοτανειάτης 1078-1081
Δυναστεία τών Κομνηνών
Αλέξιος Α΄ Κομνηνός 1081-1118
Ιωάννης Β΄ Κομνηνός 1118-1143
Μανουήλ Α΄ Κομνηνός 1143-1180
Αλέξιος Β΄ Κομνηνός 1180-1183
Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός 1183-1185
Δυναστεία τών Άγγελων
Ισαάκιος Β΄ (πρώτη Βασιλεία) 1185-1195
Αλέξιος Γ΄ 1195-1203
Ισαάκιος Β΄ (δεύτερη Βασιλεία) και Αλέξιος Δ΄ 1203-1204
Αλέξιος Ε΄ ο Μούρτζουφλος 1204
Κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 1204
Δυναστεία των Λασκάρεων στή Νίκαια
Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης 1204-1222
Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης 1222-1254
Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης 1254-1258
Ιωάννης Δ΄ Λάσκαρης 1258-1261
Δυναστεία των Παλαιολόγων
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος 1259-1282
Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης 1261
Ανδρόνικος Β΄ 1282-1343
Μιχαήλ Θ΄ 1293-1320
Ανδρόνικος Γ΄ 1341-1376
Ιωάννης Ε΄ (πρώτη Βασιλεία ) 1341-1376
Ιωάννης ΣΤ΄ Κατακουζηνός 1341-1354
Ανδρόνικος Δ΄ 1376-1379
Ιωάννης Ε΄ (δεύτερη Βασιλεία ) 1379-1391
Ιωάννης Ζ΄ 1390
Μανουήλ Β΄ 1391-1425
Ιωάννης Η΄ 1425-1448
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Δραγάσης 1449-1453