Ποτέ ξανά κίτρινα δόντια

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ (331 π.Χ.)

Η μάχη σύμφωνα με τόν Αρριανό

ΑΡΡΙΑΝΟΥ, , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, , ΒΙΒΛΙΟ Β'

11. Ο Δαρεῖος καί ὁ στρατός του κράτησαν ὅλη τῇ νύχτα τις αρχικές τούς θέσεις, , γιατί δεν είχαν γύρῳ τούς στρατόπεδο με σαφώς καθορισμένα ὅρια καί συγχρόνως φοβούνταν πιθανή νυχτερινή επίθεση τῶν ἐχθρῶν . Καί ἔβλαψε ἀκόμη τούς Πέρσες τό ὅτι ἔμειναν πολλή ὤρα ἔνοπλοι , ἀλλά καί ὁ φόβος τούς , φόβος που γεννιέται πρίν ἀπό τούς μεγάλους κινδύνους · καί δέ γεννιέται ξαφνικά ἀπό ἔνα τυχαίο συμβάν ἀλλά μεγαλώνει με τό πέρασμα του χρόνου καί σκλαβώνει τό νοῦ
Ο Δαρεῖος λοιπόν παρέταξε τῇ στρατιά του μ’ αὐτόν τόν τρόπο, , ἄν καί ὁ Ἀριστόβουλος μας λέει ὅτι ἔνα έγγραφο που περιέγραφε τόν τρόπο με τόν οποίο παρατάχτηκαν οἱ Πέρσες κατασχέθηκε. . Στην αριστερή παράταξη βρίσκονταν σι Βάκτριοι ἱππεῖς , οἱ Δάες καί οἱ Αραχωτοί· · ἀκολουθοῦσαν οἱ Πέρσες, , πεζοί καί ἱππεῖς ανακατεμένοι, , μετά τούς Πέρσες οἱ Σούσιοι καί μετά οἱ Καδούσιοι· · αὐτή ήταν ἡ παράταξη ἀπό τα’ ἀριστερά μέχρι τῇ μέση ὅλης τῆς φάλαγγας . Στῇ δεξιά πτέρυγα βρίσκονταν τά στρατεύματα ἀπό τήν Κοίλη Συρία καί τῇ Μεσοποταμία , μετά οἱ Μῆδοι , κατόπιν Παρθυραίοι καί Σάκες, , κατόπιν Τόπειροι καί Υρκάνιοι, , κατόπιν Αλβανοί καί Σακεσίνες, , μέχρι τό μέσο ὅλης τῆς παράταξης. . Στῇ μέση τώρα , ὅπου βρισκόταν ὁ βασιλιάς Δαρεῖος , είχαν τοποθετηθεί οἱ συγγενεῖς του βασιλιά, , οἱ μηλοφόροι Πέρσες, , οἱ Ινδοί, , οἱ Κᾶρες , που επονομάζονταν « «ξεριζωμένοι», », καί οἱ Μάρδοι τοξότες. . Στο βάθος τοποθετήθηκαν οἱ Ούξιοι, , οἱ Βαβυλώνιοι, , οἱ λαοί που κατοικοῦσαν κοντά στην Ἐρυθρά Θάλασσα καί οἱ Σιττακηνοί. . Μπροστά ἀπό τήν αριστερή παράταξη, , απέναντι ἀπό τῇ δεξιά του Αλέξανδρου, , είχαν τοποθετηθεί οἱ Σκύθες ἱππεῖς , χίλιοι Περίπου Βακτριανοί καί εκατό δρεπανηφόρα ἄρματα . Οἱ ἐλέφαντες μπήκαν μπροστά ἀπό τῇ βασιλική ἴλη του Δαρείου , μαζί με καμιά πενηνταριά ἄρματα . Μπροστά ἀπό τῇ δεξιά παράταξη, , τοποθετήθηκε τό ιππικό τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Καππαδοκών καί πενήντα δρεπανηφόρα ἄρματα . Οἱ Ἕλληνες μισθοφόροι τέλος τοποθετήθηκαν γύρῳ ἀπό τό Δαρείο καί τήν προσωπική του φρουρά , ἀκριβῶς απέναντι ἀπό τῇ Μακεδονική φάλαγγα , ὡς μόνοι ἱκανοί νᾷ τήν αντιμετωπίσουν.
Ο .
Ο Ἀλέξανδρος παρέταξε τῇ στρατιά του με τόν ακόλουθο τρόπο· · τῇ δεξιά παράταξη τήν κατεῖχε τό ιππικό τῶν ἑταίρων · μπροστά, , βρισκόταν ἡ βασιλική ἴλη , με ίλαρχο τόν Κλείτο, , τόν γιο του Δρωπίδη, , κατόπιν ἡ ἴλη του Γλαυκία , μετά του Ἀρίστωνα , μετά του Σώπολη, , του γιου του Ερμόδωρου, , μετά του Ἡρακλείδη , του γιου του Αντίοχου, , μετά του Δημήτριου, , του γιου του Ἀλθαιμένη , μετά του Μελέαγρου καί τελευταία ἀπό τις βασιλικές ίλες ἐκείνη που εἶχε ίλαρχο τόν Ηγέλοχο, , τό γιο του Ιππόστρατου. . Ἀρχηγός ολόκληρου του ἱππικοῦ τῶν ἑταίρων ήταν ὁ Φιλώτας, , ὁ γιος του Παρμενίωνα. . Ὅσον αφορά στῇ μακεδονική φάλαγγα μετά τό ιππικό, , τοποθετήθηκε πρώτο τό ἄγημα τῶν ὑπασπιστῶν καί ἀκολουθοῦσαν οἱ ὑπόλοιποι υπασπιστές· · ἀρχηγός τούς ήταν ὁ Νικάνορας, , ὁ ἄλλος γιος του Παρμενίωνα· · ακολουθούσε τό τάγμα του Κοίνου , του γιου του Πολεμοκράτη, , κατόπιν τό τάγμα του Περδίκκα, , του γιου του Ορόντη, , μετά του Μελέαγρου, , του γιου του Νεοπτόλεμου, , μετά του Πολυπέρχοντα, , του γιου του Σιμμία καί μετά του Ἀμύντα , του γιου του Φίλιππου· · σ’ αὐτήν ὅμως ήταν ἀρχηγός ὁ Σιμμίας, , γιατί ὁ Ἀμύντας εἶχε σταλεί στῇ Μακεδονία για νᾷ συγκεντρώσει στρατό. . Τό αριστερό τμῆμα τῆς Μακεδονικῆς φάλαγγας κατεῖχε τό τάγμα του Κρατεροῦ , του γιου του Αλέξανδρου, , καί ὁ ἴδιος ὁ Κρατερός διοικούσε ολόκληρο τό αριστερό τμῆμα του πεζικοῦ · ακολουθούσε τό συμμαχικό ιππικό, , που τό διοικούσε ὁ Εριγύιος, , ὁ γιος του Λάριχου· · ἀκολουθοῦσαν , μέχρι τήν αριστερή παράταξη οἱ Θεσσαλοί ἱππεῖς , με αρχηγό τό Φίλιππο, , τό γιο του Μενέλαου. . Ολόκληρη τήν αριστερή παράταξη τῇ διοικούσε ὁ Παρμενίωνας, , γιος του Φιλώτα περιστοιχισμένος ἀπό τούς ἱππεῖς ἀπό τά Φάρσαλα , τό καλύτερο καί πολυπληθέστερο τμῆμα του Θεσσαλικοῦ ἱππικοῦ .
12. 0 Ἀλέξανδρος τακτοποίησε τό μέτωπο τῆς παράταξής του με τόν ακόλουθο τρόπο· · τοποθέτησε δεύτερη γραμμή , ὥστε ἡ φάλαγγα νᾷ ἔχει δύο μέτωπα . Έδωσε οδηγίες στους διοικητές τῆς νᾷ γυρίσουν πρός τά πίσῳ καί νᾷ αντιμετωπίσουν τούς βαρβάρους , ἄν δοῦν τούς δικούς τούς περικυκλωμένους ἀπό τά περσικά στρατεύματα . Για τήν περίπτωση τώρα , που θα ἔπρεπε ἤ νᾷ αναπτυχθεί ἤ νᾷ συγκλίνει ἡ φάλαγγα σε γωνία , στῇ δεξιά παράταξη τοποθετήθηκαν σι μισοῖ Ἀγριᾶνες με αρχηγό τόν Άτταλο, , πίσῳ ἀπό τῇ βασιλική ἴλη καί μαζί τούς οἱ Μακεδόνες τοξότες με αρχηγό τό Βρίσωνα · μετά τούς τοξότες, , οἱ ἐπονομαζόμενοι « «παλιοί ξένοι » με αρχηγό τόν Κλέανδρο. . Μπροστά ἀπό τούς Ἀγριᾶνες καί τούς τοξότες, , μπήκαν οἱ πρόδρομοι ἱππεῖς καί οἱ Παίονες με ἀρχηγούς τόν Αρέτη καί τόν Ἀρίστωνα . Μπροστά ἀπ' ὅλους βρίσκονταν σι μισθοφόροι ἱππεῖς με αρχηγό τό Μενίδα. . Μπροστά ἀπό τῇ βασιλική ἴλη καί τούς ἄλλους ἑταίρους μπήκαν οἱ ἄλλοι μισοῖ Ἀγριᾶνες καί τοξότες καί οἱ ακοντιστές του Βάλακρου· · αὐτοί παρατάχτηκαν ἔναντί τῶν δρεπανηφόρων ἀρμάτων . Ο Μενίδας καί οἱ δικοί του πήραν τήν ἐντολή νᾷ σχηματίσουν γωνία καί νᾷ χτυπήσουν τόν εχθρό ἀπό τά πλάγια, , ἄν τούς περικυκλώσει τό βαρβαρικό ιππικό. . Έτσι λοιπόν ὁ Ἀλέξανδρος τακτοποίησε τῇ δεξιά παράταξη. . Στην αριστερή τώρα , τοποθετήθηκαν σε γωνία οἱ Θρᾷκες με αρχηγό τόν Σιτάλκη, , κατόπιν τό συμμαχικό ιππικό με αρχηγό τόν Κοίρανο καί μετά οἱ Οδρύσες ἱππεῖς με αρχηγό τόν Ἀγάθωνα , τό γιο του Τυρίμμα. . Μπροστά ἀπό ολόκληρη τήν παράταξη τοποθετήθηκε τό ιππικό τῶν ξένων μισθοφόρων , με αρχηγό τόν Ανδρόμαχο, , τόν γιο του Ἱέρωνα . Τό θρακικό πεζικό ορίστηκε φρουρά για τά ζῷα που μετέφεραν προμήθειες. . Ολόκληρη ἡ στρατιά του Αλέξανδρου, , αποτελούνταν ἀπό εφτά χιλιάδες ἱππεῖς καί γύρῳ στις σαράντα χιλιάδες πεζούς .
13. Μόλις τά δύο στρατόπεδα πλησίασαν τό ἔνα τό ἄλλο , φάνηκε ὁ Δαρεῖος καί ἡ ἀκολουθία του , οἱ μηλοφόροι Πέρσες, , οἱ Ινδοί, , οἱ Αλβανοί, , οἱ « «ξεριζωμένοι» » Κᾶρες καί οἱ Μάρδοι τοξότες είχαν τοποθετηθεί απέναντι στον Αλέξανδρο καί τῇ βασιλική ἴλη . Ο Ἀλέξανδρος ὅμως κίνησε τις δυνάμεις του μᾶλλον πρός τά δεξιά του καί οἱ Πέρσες ακολούθησαν αὐτή τήν κίνηση υπερφαλαγγίζοντας με τό αριστερό του τμῆμα τό στρατό του Αλέξανδρου. . Ἤδη οἱ Σκύθες ἱππεῖς επιτίθονταν με τά ἄλογα καί άγγιζαν τήν προφυλακή του Αλέξανδρου, , ὁ ὁποῖος ὅμως εξακολουθούσε νᾷ κινεῖται πρός τά δεξιά καί βρισκόταν ἤδη κοντά στο χώρο που είχαν εξομαλύνει οἱ Πέρσες. . Τότε ὅμως , ὁ Δαρεῖος φοβήθηκε μήπως σι Μακεδόνες προχωρήσουν στο ανώμαλο ἔδαφος , όποτε τά ἄρματα θα του ήταν ἄχρηστα · διέταξε λοιπόν αὐτούς που ήταν τοποθετημένοι μπροστά στην αριστερή παράταξη νᾷ περικυκλώσουν με τά ἄλογα τῇ δεξιά παράταξη τῶν Μακεδόνων που οδηγούσε ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος , για νᾷ μήν προχωρήσουν πιο κοντά τούς . Μόλις έγινε αὐτό , ὁ Ἀλέξανδρος διέταξε τό μισθοφορικό ιππικό του , που διοικούσε ὁ Μενίδας νᾷ τούς επιτεθεί. . Οἱ Σκύθες ἱππεῖς καί οἱ Βάκτριοι που πολεμοῦσαν μαζί τούς αντεπιτέθηκαν καί τούς γύρισαν πίσῳ , γιατί ήταν περισσότεροι . Τότε ὁ Ἀλέξανδρος διέταξε τούς Παίονες του Αρέτη καί τούς μισθοφόρους νᾷ επιτεθούν στους Σκύθες· · οἱ βάρβαροι αναδιπλώθηκαν. . Οἱ ὑπόλοιποι Βάκτριοι ὅμως πλησίασαν τούς Παίονες καί τούς μισθοφόρους , βοήθησαν νᾷ ξαναγυρίσουν στῇ μάχη οἱ δικοί τούς που έφευγαν καί μετέτρεψαν τήν ἱππομαχία σε μάχη σῶμα με σῶμα . Πολλοί ἀπό τούς ἄνδρες του Αλέξανδρου έπεφταν καί εξαιτίας του μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν βαρβάρων καί γιατί οἱ Σκύθες καί τά ἄλογά τούς προφυλάσσονταν καλύτερα με τις πανοπλίες τούς . Ὅμως , καθώς οἱ Μακεδόνες δέχονταν τις ἐπιθέσεις τούς , έπεφταν με δύναμη πάνω τούς , ἡ μία ἴλη μετά τήν ἄλλη καί τούς έβγαζαν ἀπό τήν παράταξη. .
Ἐκείνη τῇ στιγμή , οἱ Πέρσες εξαπέλυσαν τά δρεπανηφόρα ἄρματα ἐναντίον του ίδιου του Αλέξανδρου, , για νᾷ διασκορπίσουν τῇ φάλαγγα γύρῳ του . Ἐκεῖ ὅμως έκαναν λάθος · τά πρῶτα , καθώς πλησίαζαν, , τά χτύπησαν με ἀκόντια οἱ Ἀγριᾶνες καί οἱ ακοντιστές του Βάλακρου, , που ήταν τοποθετημένοι μπροστά ἀπό τό εταιρικό ιππικό· · ἀπό ἄλλα πάλι άρπαζαν τά ἠνία , έριχναν κάτω τούς αναβάτες, , περικύκλωναν τά ἄλογα καί τούς έσφαζαν. . Μερικά ὅμως διέσπασαν τήν παράταξη τῶν Μακεδόνων , γιατί αὐτοί είχαν πάρει τήν ἐντολή νᾷ διαχωρίζονται στο σημείο που έπεφταν τά ἄρματα . Κῖ έτσι τά ἴδια τά ἄρματα πέρασαν χωρίς ζημιές καί αὐτοί ὅμως που δέχτηκαν τήν επέλασή τούς δεν έπαθαν τίποτα. . Κῖ αὐτά τά ἄρματα ὅμως τά συγκράτησαν οἱ ἱπποκόμοι τῆς στρατιάς του Αλέξανδρου καί οἱ βασιλικοί υπασπιστές.
14. .
14. Μόλις ὁ Δαρεῖος ἐπιτέθηκε σε όλο τό μῆκος τῆς παράταξης, , ὁ Ἀλέξανδρος διέταξε τόν Αρέτη νᾷ χτυπήσει τό τμῆμα του περσικοῦ ἱππικοῦ , που προσπαθούσε νᾷ περικυκλώσει με τά ἄλογα τῇ δεξιά παράταξη τῶν Μακεδόνων . Ο ἴδιος κατ' ἀρχήν οδήγησε τις δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά του · μόλις ὅμως οἱ ἱππεῖς που είχαν ξεκινήσει για νᾷ επιτεθούν στῇ δεξιά παράταξη, , διέσπασαν ἔνα τμῆμα τῆς περσικῆς φάλαγγας , στράφηκε πρός τό κενό που δημιουργήθηκε, , χρησιμοποίησε ὡς έμβολο τό εταιρικό ιππικό καί τό κομμάτι τῆς φάλαγγας που ήταν τοποθετημένο σ’ αὐτό τό σημείο καί ἐπιτέθηκε με ὁρμή καί ἀλαλαγμούς στον ίδιο τό Δαρείο. . Για μικρό χρονικό διάστημα διεξήχθη μάχη σῶμα με σῶμα . Ο Ἀλέξανδρος καί οἱ ἱππεῖς του προχωροῦσαν με ὁρμή , πίεζαν τούς Πέρσες καί τούς χτυπούσαν με τά δόρατα στα πρόσωπα · συμπαγής ἡ μακεδονική φάλαγγα τούς χτυπούσε με προτεταμένες τις σάρισες· · ὁ ἤδη τρομοκρατημένος Δαρεῖος εἶδε γύρῳ του μόνο πανικό καί τράπηκε πρῶτος σε φυγή · ἀλλά καί τό περσικό ιππικό, , που περικύκλωνε τῇ δεξιά παράταξη τῶν Μακεδόνων , τρομοκρατήθηκε με τῇ ρωμαλέα επίθεση του Αρέτη καί τῶν δικῶν του .

Σ’ ἐκεῖνο τό σημείο, , ἡ φυγή τῶν Περσῶν ήταν καθολική · οἱ Μακεδόνες τούς καταδίωκαν καί τούς σκότωναν. . Τό τάγμα του Σιμμία ὅμως δεν μπόρεσε νᾷ ἀκολουθήσει τόν Αλέξανδρο στην καταδίωξη ἀλλά σταμάτησαν καί πολεμοῦσαν ἐπί τόπου , γιατί ανακοινώθηκε ὅτι πιέζεται τό αριστερό τμῆμα τῆς φάλαγγας . Σ’ αὐτή τῇ θέση, , διασπάστηκε ἡ παράταξη καί μέσα ἀπό τό κενό, , πέρασαν μερικοί Ινδοί καί τμῆμα του περσικοῦ ἱππικοῦ , για νᾷ χτυπήσει τά ὑποζύγια τῶν Μακεδόνων . Ἐκεῖ λοιπόν έγινε σκληρή μάχη . Οἱ Πέρσες επιτίθονταν με θάρρος στους πολλούς άοπλους, , που δεν περίμεναν ὅτι κάποιος θα πέσει απάνω τούς , ἀφοῦ διασπάσει τῇ διπλῆ γραμμή τῆς φάλαγγας · ἐπί πλέον , οἱ αἰχμάλωτοι βάρβαροι ενώθηκαν με τούς επιτιθέμενους Πέρσες ἐναντίον τῶν Μακεδόνων . Ὅμως , οἱ ἀρχηγοί τῆς δεύτερης σειράς τῆς φάλαγγας έμαθαν γρήγορα τι έγινε καί , σύμφωνα με τις εντολές που είχαν πάρει , στράφηκαν καί χτύπησαν τά νῶτα τῶν Περσῶν · πολλούς σκότωσαν κοντά στα ὑποζύγια , ἄλλοι ὅμως διέφυγαν. . Τῇ δεξιά παράταξη τῶν Περσῶν , που δεν εἶχε καταλάβει ἀκόμη τῇ φυγή του Δαρείου , περικύκλωσε με τά ἄλογα ἡ αριστερή πλευρά του στρατεύματος του Αλέξανδρου καί χτύπησαν τις δυνάμεις του Παρμενίωνα.
15. .
15. Οἱ Μακεδόνες πλήττονταν ἀπό δύο μεριές. . Ο Παρμενίωνας ἔστειλε βιαστικά αγγελιαφόρο στον Αλέξανδρο καί του ανακοίνωσε ὅτι τά στρατεύματά του ἔχουν πρό βλήματα καί χρειάζονται βοήθεια . Μόλις ὁ Ἀλέξανδρος ἔμαθε αὐτά , σταμάτησε τήν καταδίωξη, , γύρισε πίσῳ με τό εταιρικό ιππικό καί κάλπασε ἐναντίον τῆς δεξιάς παράταξης τῶν βαρβάρων . Πρῶτα , χτύπησε τούς ἱππεῖς του ἐχθροῦ που είχαν τραπεί σε φυγή , τούς Παρθυαίους, , μερικούς Ινδούς καί , κυρίως Πέρσες, , που ήταν οἱ πιο πολυάριθμοι καί οἱ καλύτεροι . Ἐκεῖ έγινε ἡ πιο σκληρή ἱππομαχία ὅλης τῆς σύγκρουσης. . Οἱ βάρβαροι , που ήταν παραταγμένοι σε βάθος κατά ίλες, , γύριζαν πρός τά πίσῳ καί έρχονταν ἀντιμέτωποι με τά στρατεύματα του Αλέξανδρου· · δεν πέταγαν πια ἀκόντια οὔτε ελίσσονταν με τά ἄλογα , ὅπως συμβαίνει στις ιππομαχίες· · ὁ καθένας προσπαθούσε νᾷ ἀνοίξει δρόμο για τόν ἑαυτό του , γιατί δεν εἶχε ἄλλο τρόπο σωτηρίας καθώς βιάζονταν, , έσφαζαν καί σφάζονταν ἀλύπητα , γιατί δεν πολεμοῦσαν πια για ξένη νίκη ἀλλά για τήν ἴδια τούς τῇ σωτηρία . Ἐκεῖ σκοτώθηκαν εξήντα περίπου ἑταῖροι , πληγώθηκαν ὁ ἴδιος Ηφαιστίωνας, , ὁ Κοίνος καί ὁ Μενίδας· · ἀλλά ὁ Ἀλέξανδρος νίκησε.
Όσοι .
Ὅσοι Πέρσες άνοιξαν δρόμο ἀνάμεσα ἀπό τις δυνάμεις του Αλέξανδρου, , τράπηκαν σε άτακτη φυγή · ὁ Ἀλέξανδρος κόντευε νᾷ συγκρουστεί με τῇ δεξιά παράταξη τῶν ἐχθρῶν . Ἐν τῳ μεταξύ , τό θεσσαλικό ιππικό που πολέμησε γενναία δεν ἔμεινε πίσῳ ἀπό τόν Αλέξανδρο στῇ μάχη · ἤδη ἡ δεξιά παράταξη τῶν βαρβάρων εἶχε τραπεί σε φυγή , ὅταν τούς πλησίασε ὁ Ἀλέξανδρος · έτσι, , στράφηκε στην καταδίωξη του Δαρείου , που κράτησε μέχρι τό σούρουπο. . Ἀκολουθοῦσαν οἱ δυνάμεις του Παρμενίωνα, , κυνηγώντας τούς δικούς τούς ἀντιπάλους . Ο Ἀλέξανδρος πέρασε τόν ποταμό Λύκο καί στρατοπέδευσε ἐκεῖ , για νᾷ ξεκουράσει λίγο τούς ἄνδρες καί τά ἄλογα . Ο Παρμενίωνας ὅμως κατέλαβε τόν στρατόπεδο τῶν βαρβάρων με τά ὑποζύγια , τούς ἐλέφαντες καί τις καμήλες.
Ο .
Ο Ἀλέξανδρος ξεκούρασε τούς ἱππεῖς του μέχρι τά μεσάνυχτα καί ξεκίνησε ἀμέσως βιαστικά για τά Ἄρβηλα για νᾷ πιάσει ἐκεῖ τό Δαρείο, , μαζί με τά χρήματα καί τά ὑπόλοιπα βασιλικά ἐφόδια . Έφτασε στα Ἄρβηλα τήν επόμενη μέρα, , ἔχοντας διανύσει μετά τῇ μάχη γύρῳ στα ἑξακόσια στάδια . Δεν βρήκε ἐκεῖ τόν Δαρείο, , που ἔτρεχε νᾷ ξεφύγει χωρίς σταματημό. . Εἶχε παρατήσει ὅμως τά χρήματα καί τά πράγματα του · τό ἄρμα του , ἡ ἀσπίδα καί τό τόξο του πιάστηκαν για δεύτερη φορά .
φορά.
Σκοτώθηκαν γύρῳ στους εκατό ἄνδρες του Αλέξανδρου καί χίλια περίπου ἄλογα πέθαναν ἀπό τά τραύματα καί τις ταλαιπωρίες κατά τήν καταδίωξη· · ἀπ' αὐτά , τά μισά περίπου ἀνῆκαν στο εταιρικό ιππικό. . Λέγεται ὅτι σκοτώθηκαν τριακόσιες χιλιάδες περίπου βάρβαροι · πιάστηκαν πολύ περισσότεροι καί μαζί οἱ ἐλέφαντες καί τά ἄρματα που δεν καταστράφηκαν στῇ μάχη .
μάχη.
Έτσι τελείωσε αὐτή ἡ μάχη , ὅταν ἐπώνυμος ἄρχων στην Αθήνα ήταν ὁ Ἀριστοφάνης , κατά τό μῆνα Πυανεψιῶνα · έτσι, , βγήκε ἀληθινή ἡ προφητεία του Αρίστανδρου, , ὅτι ἡ μάχη καί ἡ νίκη του Αλέξανδρου θα συμβεί τόν ίδιο μῆνα με τήν έκλειψη τῆς σελήνης .

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Επιστρατεύουν τον Μ. Αλέξανδρο σε σποτ!

Και με τηλεοπτικά σποτ που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο να επιτίθεται στα... Γαυγάμηλα επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση των Σκοπίων να «συνεπάρει» τους πολίτες της, παραλληλίζοντας τις επιτυχείς μάχες του στρατηλάτη με αυτήν που δίνεται αυτές τις μέρες για τη διεκδίκηση του ονόματος Μακεδονία. «Πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στη νίκη, εσύ είσαι η Μακεδονία», φέρεται να λέει ο Μέγας Αλέξανδρος στο σποτ, ακολουθούμενος από μακεδονική φάλαγγα σαν να καλεί εμμέσως τους Σκοπιανούς να είναι σε επαγρύπνηση λίγο πριν από την επίθεση...


http://www.youtube.com/watch?v=SRevveqFltU

*Ο Μέγας Αλέκος ομιλεί στα ... ντόπια!


http://www.youtube.com/watch?v=WZwgl9-G00Q

*Όλα τα λεφτά είναι το όνομα της ... Κλεοπάτρας στα κυριλλικά υπό τους ήχους του Παπαθανασίου (Μιλάμε για κλοπή σε όλα τα επίπεδα!) Α, ναι και ο Πούτιν είναι επίγονος του μεγάλου στρατηλάτη...http://www.youtube.com/watch?v=KMkVYLqoTf4


*Άθελά του κι εδω ο Πούτιν ξαναπαίζει τον ρόλο του. Εδώ εκπροσωπείται από το πλήρωμα ενός υποβρυχίου που αναδύεται ... στην Makedonija!
Α, ναι η διαφήμιση γυρίστηκε για λογαριασμό της η Cosmofon, θυγατρική της Cosmote στην πΓΔΜ...